Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Projekt „Młodzi na start"

 

 

 

 

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi na start"
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych
na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020 .

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych
poprzez zapewnienia wsparcia w zakresie samozatrudnienia 80 osobom
bezrobotnym niezarejestrowanym lub biernym zawodowo (40 kobiet i 40
mężczyzn) w wieku 18-29 lat, w tym osobom, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz z
niepełnosprawnościami, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020
r., zamieszkałym/uczącym się na obszarze województwa łódzkiego, w
okresie 01.03.2021-30.06.2023.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w tym osoby z
niepełnosprawnościami, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu
konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamierzające rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają łącznie
następujące kryteria:

* zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na
terenie województwa łódzkiego,
* są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy lub
biernymi zawodowo,
* są w wieku 18-29 lat,
* utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

* Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności
gospodarczej: szkolenie pn. "ABC BIZNESU" dla 80 uczestników projektu
(grupy 10-osobowe, 64 godz. dydaktyczne);
* Pomoc eksperta dotacyjnego dla 80 osób (7 godz./osobę): pomoc w
przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie wsparcia
pomostowego;
* Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności
gospodarczej: dla 80 uczestników projektu w wysokości 23050,00
zł/osobę;
* Fakultatywne finansowe wsparcie pomostowe: dla 80 uczestników
projektu wypłacane w 6 transzach w wysokości 2800 zł/osobę/m-c w
okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Młodzi na Start" oraz
formularz rekrutacyjny są do pobrania na stronie internetowej projektu
www.mlodzinastart.inkubator.org.pl [1] oraz w siedzibie Biura projektu.

Rekrutacja prowadzona jest od dnia 05.05.2021 r. do wyczerpania miejsc.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w dni robocze od godz.
8.00-15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks.
Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na
adres mlodzinastart@inkubator.org.pl.)

Dane teleadresowe Biura projektu - Fundacja Inkubator, ul. ks.
Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej),

tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail: mlodzinastart@inkubator.org.pl

 
Pozdrawiamy

Zespół projektu „Młodzi na Start"

Fundacja Inkubator

Ul. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

Tel. 42 636 34 69, kom. 609 466 555


Wioleta Gabara