Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl
Zamówienia publiczne


Zgierz dnia 06.10.2016

 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE


 

 

Zespół Szkól Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka
w Zgierzu
ul. Długa 89/91
95-100 Zgierz

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz Studium Wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu”.
Należy dostosować infrastrukturę i wyposażenie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które powinny w jak najpełniejszym stopniu mieć możliwość uczestniczenia we wszelkich formach edukacji.
Dokumentacje należy złożyć w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (każdy dokument) oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Całość zapytania ofertowego w załączniuku poniżej.

 

Załączniki:

 

  1. Zapytanie ofertowe (pdf)
  2. Formularz ofertowy (doc)

 

 

 

Zgierz dnia 15.09.2016

 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE


 

 

Zespół Szkól Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka
w Zgierzu
ul. Długa 89/91
95-100 Zgierz

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba St. Cezaka w Zgierzu, ul. Długa 89/91 95-100 Zgierz na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej opału - ekogroszku  wraz z dostawą  o następujących parametrach:

 

- wartość opałowa nie mniejsza niż 27000kJ/kg
- uziarnienie ( mm )                           od 5 do 25
- zawartość popiołu                           max.  8%
- zawartość siarki                              max. 0,6%
- spiekalność RI                                 poniżej 3
- wilgotność                                       max. 15%

 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku lub druku własnym z uwzględnieniem wszystkich elementów cenowych.

Termin oferty upływa  w dniu 26.09.2016r. o godzinie 10:00 Zespół Szkół Nr 1 im. J. St. Cezaka w Zgierzu ul. Długa 89/91 w sekretariacie  lub adres e-mail: ekonomik2009@wp.pl

 

Załączniki:

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Ogólne warunki umowy