Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl
Cezak – członkiem Ogólnopolskiego Klubu BEZPIECZNEJ SZKOŁYW czasie od września 2012 do marca 2013 nasza szkoła realizowała program konkursowy, którego zwieńczeniem jest członkowstwo w sieci Bezpiecznych Szkół. W ramach programu zrealizowaliśmy wiele spotkań naszych uczniów ze służbami ratowniczymi takimi jak Straż, Policja, zrealizowaliśmy debaty uczniowskie poruszające problemy społeczne, byliśmy organizatorami spotkań młodzieży z przedstawicielami kancelarii prawniczej, oraz z pracownikami poradni psychologicznych. W realizację programu włączyło się również szkolne koło PCK oraz pedagodzy realizujący program Szkoły Promującej Zdrowie „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Elementem programu było również uczestnictwo koordynatora w 100 godzinnym seminarium na temat bezpieczeństwa. Głównym celem jaki przyświecał organizatorom programu – Fundacji Państwo Obywatelskie jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie zasad praworządności, tolerancji, solidaryzmu społecznego, obrony przed patologiami. Warto dodać, że ideę programu konkursowego wsparli Posłowie, Senatorowie, członkowie Rządu RP, Wojewodowie, Prezydenci miast, Kuratorzy oświaty. W naszej szkole w realizację programu włączyli się nauczyciele: Albina Pawlak – Przybyłowicz, Dominika Sieczkowska, Dorota Karolak, Marcin Gruszczyński, Teresa Stolarek, Agnieszka Kowalska. Koordynatorem działań i uczestnikiem seminarium był Sebastian Kozicki. Wszystkim, którzy czynnie włączyli się w realizację zadań konkursowych pragnę serdecznie podziękować. Wierzę, że nasza praca w wymierny sposób przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa w naszej szkole w roku, który Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rokiem bezpiecznej szkoły.
Koordynator programu: Sebastian Kozicki

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń:

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.
2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.
3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.
4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..." Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.
5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.
9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.
10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.